Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Dane teleadresowe:

19-300 Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1

tel. (087) 732 63 99

e-mail: sp9_elk.o2.pl

NIP: 848-11-35-432

REGON: 790505923

Organ prowadzący: Gmina Miasto Ełk

Organ nadzoru pedagogicznego: Warmińsko -Mazurski Kurator Oświaty wOlsztynie

Forma prawna: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Własność: Własność Samorządowa

Rodzaj działalności:Szkoła Podstawowa

Podstawa utworzenia i działania

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku przy ulicy Piwnika Ponurego 1 została założona na podstawie Aktu Założycielskiego nr 1/92 z dnia 31 stycznia 1992 roku wydanego przez Kuratorium Oświaty w Suwałkach. Uchwałą nr VI/58/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12 marca 1999 roku została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

Kadra: Dyrektor szkoły: mgr Barbara Maria Dardzińska

Wicedyrektor: mgr Anna Lewoc

Wicedyrektor: mgr Anna Paszkowska

Oddziały

Główna Księgowa: Ewa Bondarow

Kadra pedagogiczna: 61nauczycieli

Obsługa i administracja: 25 osób

Ilość oddziałów I-VIII w szkole: 25,  ilość uczniów: 555

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.

Zgodnie z prawem oświatowym i Statutem funkcjonuje Rada Pedagogiczna. Jej kompetencje i zasady działania określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

Zgodnie ze Statutem w Radzie Pedagogicznej działają zespoły nauczycieli: przedmiotowe i zadaniowe.

Rodzice uczniów Szkoły tworzą Radę Rodziców.

Zasady działania i kompetencje tego organu określa Regulamin Rady Rodziców. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pracuje pod kierunkiem Opiekuna. Obecnie funkcję tę pełnią panie mgr Anna Lewoc imgr Grażyna Barcińska.

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Proces wychowania w szkole odbywa się według Programu Wychowawczego.

Zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Szkoła pracuje w 5-dniowym systemie pracy. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i obsługą szkoły prowadzą pracownicy administracji zgodnie z ich kompetencjami.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

ul. Piwnika Ponurego 1

19-300 Ełk

tel/fax: 87 732 63 99

email: sp9_elk@o2.pl